Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας (ΔΕΕ)

Editor: A. Makres

Deltion of the Greek Epigraphic Society publishes brief announcements of the discovery of new inscriptions, or the location of “lost” inscriptions as well as other news about the activities of the Society, its members and collaborators. It also publishes short texts with comments on current archaeology.

Στὸ Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας δημοσιεύονται σύντομες ἀγγελίες νέων εὑρημάτων, ἢ ἐντοπισμοῦ λανθανουσῶν ἐπιγραφῶν, ἐξαγγελίες νέων προγραμμάτων ἢ δραστηριοτήτων τῆς Ἑταιρείας καὶ τῶν συνεργατῶν της, νέα καὶ εἰδήσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν δράση τῆς Ἑταιρείας καὶ τῶν μελῶν της, καθὼς καὶ σύντομα κείμενα ποὺ σχολιάζουν ἢ παρεμβαίνουν στὴν ἀρχαιολογικὴ ἐπικαιρότητα.

11 2013

November 2013

Ἐπὶ πέτρας λευκῆς
Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο εἰς μνήμην Κυριακοῦ Σ. Πιττάκη

(more…)

Go to Top